Dàn ý Bình luận ý kiến: “Có một sự tiếp nối và phát triển biện chứng giữa “Nhật kí trong tù” và những bài thơ kháng chiến của Hồ Chí Minh. Cái chí khí kiên cường, cái tinh thần lạc quan tin tưởng đã có trong “Nhật kí trong tù” phát triển thành âm hưởng bao trùm trong thơ kháng chiến”.

Đánh giá bài viết

Dàn ý Bình luận ý kiến: “Có một sự tiếp nối và phát triển biện chứng giữa “Nhật kí trong tù” và những bài thơ kháng chiến của Hồ Chí Minh. Cái chí khí kiên cường, cái tinh thần lạc quan tin tưởng đã có trong “Nhật kí trong tù” phát triển thành âm hưởng bao trùm trong thơ kháng chiến”.

I. Mở bài

Loading...

– Chí khí kiên cường và tinh thần lạc quan là hai nguồn cảm hứng sáng tác trong thơ ca Hồ Chí Minh ngót ba mươi năm (1941 – 1969), từ những bài ca cổ vũ Cách mạng ở Pác Pó đến nhừng bài thơ chúc Tết hàng năm trước khi Bác qua đời.

– Đặc biệt, “Có một sự tiếp nối vù phát triển biện chứng…”

– Bình luận ý kiến trên.

II. Thân bài

A.BÌNH

1. Chí khí kiên cường

(1) Trong Nhật kí trong tù

– Nghị lực vững vàng (Khổ cuối bài thơ Bốn tháng rồi).
– Tự khuyên giữ vững chí khí, xem gian khổ là trường rèn luyện bản thân (Tự khuyên mình).
– Chí khí kiên cường thể hiện tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do” (Việt Nam có bạo động).

(2) Trong thơ kháng chiến

Tuy hoàn cảnh sáng tác thơ kháng chiến có khác với Nhật kí trong tù, nhưng thơ kháng chiến vẫn là sự nối tiếp và phát triển biện chứng của Nhật kí trong tù. Hơn nữa hiện thực kháng chiến anh hùng của nhân dân ta đã tạo niềm cảm hứng sáng tác mới.

Ca ngợi hình ảnh đẹp của con người kháng chiến (Tặng các cụ lão du kích).
Ca ngợi khí thế dũng mãnh của quân ta trong kháng chiến (Đăng sớm).

2. Tinh thần lạc quan tin tưởng

(1) Trong Nhật kí trong tù.

Loading...

– Yêu đời, lạc quan là nét nổi bật trong tập Nhật kí trong tù (Ngắm trăng, Nói cho Vui).

Tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng (Giải đi sớm), vào tương lai của đất nước (Không ngủ được).

(2) Trong thơ kháng chiến

Tinh thần lạc quan phát triển thành âm hưởng bao trùm thơ kháng chiến (Rằm tháng giêng, tin thắng trận).

– Tin tưởng kháng chiến chống Pháp thành công:

Trường kì kháng chiến, nhất định thắng lợi,
Thống nhất độc lập, nhất định thành công.
(Chúc mừng năm mới, 1947)

Kháng chiến chống Mĩ toàn thắng:

Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta
(Mừng xuân 1968)

B. LUẬN

1. Bác Hồ là người có lòng yêu nước sâu sắc, có thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng. Người sớm xác định lí tưởng cao đẹp là: sống quên mình vì nhân dân, đất nước. Trên cơ sở nhân sinh quan đó, nội dung và tình cảm chủ đạo của Người là yêu nước. Ý chí đấu tranh không mệt mỏi, lòng tin vào tiền đồ dân tộc. Cho nên chí khí kiên cường và tinh thần lạc quan đã có trong Nhật kí trong tù phát triển thành âm hưởng bao trùm thơ kháng chiến.

2. Về Cơ bản, hai nội dung đó trong Nhật kí trong tù vẫn được tiếp nối và phát triển trong thơ kháng chiến của Hồ Chí Minh. Nhưng do sáng tác trong hoàn cảnh mới (hoàn cảnh đất nước khác trước, tình hình cách mạng Việt Nam, cách mạng thế giới có những tiến triển mới) nên hai nội dung đó trong thơ kháng chiến của Hồ Chí Minh mang sắc thái mới, ung dung, khoáng đạt hơn…

3. Chí khí kiên cường và tinh thần lạc quan chẳng những là nguồn cảm hứng sáng tác trong thư Hồ Chí Minh, mà còn trở thành những cảm hứng sáng tác trong thơ văn cách mạng Việt Nam hiện đại.

III. Kết bài

– Tóm tắt hai ý chính đã triển khai trong thân bài.
– Mở rộng: ý chí kiên cường, tinh thần lạc quan trong Nhật kí trong tù cũng như trong thơ kháng chiến đều được diễn đạt bằng nghệ thuật đặc sắc, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cổ điển và hiện đại.